یک از زیبا ترین درختان در طبیعت درخت بید مجنون است
شاخو برگ این درخت به طور آویز میباشد
 گونه دیگری ازاین درخت بنام بیدقرمز(بیدافغانی)موجوداست که اوج زیبایی ان درفصل زمستان است ودرسالیان گذشته ازان درگلفروشی ها جهت گل ارائی بصورت شاخه بریده استفاده میکنند.همچنین نوع دیگری بنام بیدمشک موجوداست که بصورت دست کاشت ویا خودرودرحاشیه جوی های اب خارج شهر وتالاب ها می روید وگل دهی انها نویددهنده فصل بهار است ومضافا درتهیه شربت ودرطب سنتی کاربردزیادی دارد. شاخه های بریده ان دراب دوام زیادی داردوقلمه های ان به راحتی ریشه دار میشوند.دوگونه اخری شاخه های افراشته دارند.نوع بیدزرد(ماری)که دارای شاخه های پیچداراست وشباهت زیادی به گونه مجنون دارددرسالهای اخیرواردکشورشده ودرحال تکثیر می باشد.

+ نوشته شده توسط مهندس فرشادپیلسته تلفن7452469-0911 در چهارشنبه ۱۳۸۷/۰۷/۲۴ و ساعت 16:55 |